SUBVENS > Nezařazené  > Dotace 2 mld. Kč na instalace FVE pro podnikatele

Dotace 2 mld. Kč na instalace FVE pro podnikatele

Podmínky výzvy na podporu instalace fotovoltaických elektráren na podnikatelských budovách z Národního plánu již známe!

Podpora fotovoltaických elektráren (dále jen FVE) na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např.
pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) s instalovaným výkonem od 1kWp do 1 MWp včetně.
Podpora na akumulaci elektrické energie může být poskytnuta pouze v případě, že akumulace je součástí
investice do nové FVE a slouží výhradně pro potřeby optimalizace využití vyrobené elektrické energie.

Způsobilými výdaji jsou:

Investiční náklady na samotnou instalaci fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie zahrnují:
Fotovoltaické panely, nosné konstrukce fotovoltaických panelů, střídače, rozvaděče, kabeláž,
akumulační baterie, řídící software, drobný montážní materiál, doprava, instalace, VRN (vedlejší
rozpočtové náklady).

Projektová dokumentace stavby (fotovoltaické elektrárny)
Jedná se o externě nakupované služby projektantů při tvorbě dokumentace:
a) RDS – Realizační dokumentace stavby – podklad pro provedení (realizaci) stavby, který je upraven
a. pro dodavatele stavby, dle jeho řešení technologie a zpracování. Objednavatelem je investor
nebo dodavatel.
b) SKP nebo DSPS – Dokumentace skutečného provedení stavby – zachycení konečného
a. stavu stavby.

Inženýrská činnost ve výstavbě
Externě nakupované služby autorizovaných fyzických a právnických osob dle zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů nebo držitel platného oprávnění dle § 9 (pracovníci pro
provádění revizí) nebo § 10 (pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování)
vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.

Zdroj: https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/2021/11/NPO_FVE_I-vyzva_-draft.pdf