Služby

Nabízíme kompletní servis spojený s dotacemi nebo i jednotlivé služby samostatně.

Nezávazně poptat Nezávazně poptat

Dotace krok za krokem

Daňové odpočty na výzkum a vývoj

Dotační controlling

Rádi vám nezávazně poradíme. Napište nám.

  Dotace krok za krokem

  1. Analyzujeme Vaše požadavky, možnosti dotace, rizika a zvolíme vhodný dotační titul
  2. Zpracujeme žádost, její přílohy a vše řádně a včas podáme.
  3. Průběžně s vyhlašovatelem výzvy konzultujeme nejasnosti a specifika vašich požadavků
  4. Po schválení žádosti pro vás připravíme podklady pro podpis smlouvy
  5. Pomůžeme vám ve firmě či obci nastavit pro dotační projekt účetnictví, povinnou publicitu a archivaci dokumentů
  6. Připravíme a spolu s vámi uskutečníme výběrové řízení na dodavatele
  7. Zpracováváme monitorovací zprávy a žádosti o platbu
  8. Asistence při kontrolách
  9. Řádně podáme závěrečnou zprávu a závěrečné vyúčtování
  10. V době udržitelnosti projektu pomáháme s potřebnými administrativními úkony.

  Daňové odpočty na výzkum a vývoj

  Daňové odpočty mohou využít společnosti, ve kterých se realizuje aplikovaný výzkum či vývoj. Odpočty na VaV jsou efektivním prostředkem státní podpory českých firem. Investovat do výzkumu a vývoje se firmám vyplatí, protože tím zvyšují svou konkurenceschopnost a šanci uspět na světových trzích. Novelizace daňových odpočtů na výzkum a vývoj v roce 2019 přináší dílčí snížení míry nejistoty pro podnikatele.

  Proč je výhodné využít daňové odpočty na VaV?

  Způsobilé náklady si může poplatník odečíst od základu daně dvakrát: jednou jako daňově uznatelný náklad a podruhé jako zvláštní odčitatelnou položku.

  Daňová úspora činí 19 % z každého nákladu vynaloženého na vědu a výzkum.

  Uplatnitelné projekty výzkumu a vývoje

  Uplatnitelné jsou projekty ze všech oblastí průmyslu a služeb nejčastěji zaměřené na:

  • Vývoj nových nebo zlepšování stávajících výrobků, SW a služeb
  • Návrh nových nebo zlepšených technologických postupů, materiálů, atp.
  • Zlepšování parametrů kvality, vlastností, funkcí
  • Konstrukce výrobních a pomocných zařízení pro vlastní potřebu
  • Náročná implementace nových technologií a testování
  • Zvyšování efektivity výrobních, IT a dalších procesů
  • Snižování dopadů na životní prostředí, snižování energetické náročnosti nebo zmetkovitosti

  Uplatnitelné výdaje

  • mzdy zaměstnanců, včetně odvodů
  • materiál a energie
  • cestovné
  • odpisy hmotného a nehmotného majetku
  • telefon a internet
  • úplata finančního leasingu
  • další provozní náklady, jako energie atd.
  • služby pořízené od vysokých škol a výzkumných organizací

  Rádi vám s daňovými odpočty pomůžeme a zajístíme následující:

  • Příprava oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje správci daně (tzv. „avízo“).
  • Poradenství ohledně vykazování a vedení evidence výdajů.
  • Konzultace se správcem daně.
  • Audit proveditelnosti daňových odpočtů.
  • Vytvoření vnitřních směrnic k problematice výzkumu a vývoje.
  • Vytvoření Projektové dokumentace k datu podání řádného daňového přiznání.
  • Audit daňového odpočtu pro firmy, které si odpočet na vědu a výzkum uplatňují sami před kontrolou finančního úřadu nebo jen ověření správnosti postupu.

  Dotační controlling – úkony před ukončením realizace dotačního projektu:

  Níže uvedené úkony jsou doplněny o:

  • Kontrolu čerpání rozpočtu způsobilých výdajů,
  • Kontrolu dodržování harmonogramu projektu,
  • Kontrolu činnosti dotačních agentur při realizaci projektu – zpětná vazba pro žadatele,
  • Kontrola naplnění monitorovacích indikátorů,
  • Odborné poradenství na míru žadatele ve vztahu k realizovanému projektu,
  • Součinnost a účast při kontrolách na místě ze strany poskytovatele dotace
  • Další služby dle požadavků zákazníka

  Dotační controlling –  úkony po ukončení realizace dotačního projektu:

  Soupis oprávněných výdajů a příjmů projektu

  Kontrola čerpání způsobilých výdajů projektu v soupiskách účetních dokladů, vč. mzdových nákladů a kontrola souladu s uzavřenými smlouvami(objednávky)popř. doprovodné evidence.

   

  Kontrola úhradových dokladů

  Ověření způsobilosti výdajů dle platné metodiky poskytovatele dotace.

  Příjmy projektu (pokud je relevantní)

  Evidence příjmů a vykazování vůči dotačnímu projektu.

  Vedení oddělené evidence projektu v rámci účetnictví

  Ověření odděleného vedení účetnictví (středisko, zakázka, analytika, příznak) a případných duplicit čerpání z jiné dotace.

  Vedení účetních záznamů projektu v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění a dalšími příslušnými zákonnými předpisy

  Zhodnocení postupu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, u výběru dodavatelů i v návaznosti na soulad s pravidly stanovenými Příručkou pro příjemce finanční podpory.

  Ověření kompletní dokumentace k výběrovým řízením z pohledu zákona, vnitřních předpisů organizace a metodiky pro zadávání veřejných zakázek pro příjemce dotace.

  Zaevidování a umístění majetku pořízeného s pomocí finanční podpory

  Ověření, zda veškerý dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek byl správně zařazen do majetku společnosti, ověření jeho fyzické existence a jeho označení.

   

  Kontrola naplňování podmínek vyplývajíc z Rozhodnutí o poskytnutí dotace po dobu udržitelnosti projektu

  Publicita, archivace, místo realizace projektu, včasné podání zpráv o udržitelnosti, nakládání s majetkem pořízeným z dotace apod.